[:tr]

Genel olarak işçi ile işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen iş hukuku, önemli bir hukuk dalıdır. Ülkemizde 4875 sayılı İş Kanunu yürürlüktedir. Ancak kıdem tazminatı, 1475 sayılı eski İş Kanununa tabi olmaya devam etmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun amacı birinci maddesinde işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleme şeklinde belirlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu, 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Yine 4857 sayılı Kanuna göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. Bunula birlikte işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

Aksoy Hukuk Bürosu iş hukukuna has aşağıdaki uyuşmazlıklarda gerek işçi gerek işveren tarafa yardımcı olmaya hazırdır:

 • İşe iade
 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • İş akdinin feshi
 • Hizmet sözleşmesi (iş akdi)
 • Mobbing
 • Haklı nedenle fesih
 • İş kazaları
 • İşten çıkarma
 • Ücretsiz izin
 • Deniz İş Kanunu
 • Kaptan ve gemiadamı alacakları
 • Pilot ve kabin görevlileri alacakları
 • Hava iş hukuku
 • Gemi adamlarının ölümü ya da yaralanması, destekten yoksun kalma, tazminat davaları
 • Gemi adamının ölümüne bağlı P&I sigortacılarına doğrudan başvuru
[:en]

Aksoy Law Firm is ready to assist to national and international Clients and especially to all seafarers and flight crew on the disputes from employment agreements and regarding to rules of Turkish Labour Act (Nr. 4857), Maritime Labour Act (Nr. 854), Maritime Labour Convention (MLC), Turkish Code of Obligation (Nr. 6098) under Maritime and Aviation Law.

 • Employment/Service agreements (Worker, Seafarers, Air Crew)
 • Maritime Labour Convention (MLC)
 • Deaths, injuries or illness at ship
 • Compensation Claims of Seafarers and P&I Cover
 • Apply for Maritime Liens and Claims
 • Shipowner liability from seafarers contracts
 • Seafarers and Air Crew Dismissal
 • Unfair Dismissal
[:de]

Die Anwaltskanzlei Aksoy ist bereit, nationalen und internationalen Mandanten und insbesondere allen Seeleuten und Flugbesatzungen bei Streitigkeiten aus Arbeitsverträgen und in Bezug auf die Vorschriften des türkischen Arbeitsgesetz (Nr. 4857), des Seearbeitsgesetz (Nr. 854), des Seearbeitsübereinkommen (MLC), türkisches Obligationenrecht (Nr. 6098) nach See- und Luftrecht zu helfen.

 • Arbeits-/Dienstverträge (Schiffs-, Flugbesatzung)
 • Todesfälle, Verletzungen oder Krankheiten auf dem Schiff
 • Entschädigungsansprüche von Seeleuten und P&I-Deckung
 • Schiffsglaubigerrechte
 • Haftung des Reeders aus Seemannsverträge
 • Entlassung von Seeleuten und Flugpersonal
 • Ungerechtfertigte Kündigung
[:]