[:tr]

Miras hukukuna has uyuşmazlıklar uygulamada sıklıkla görülmektedir.Türk Medeni Kanununun 495 vd hükümleri miras hukukuna ayrılmıştır. Kanuna göre mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Bununla birlikte çocuklar eşit olarak mirasçıdır. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları ise, ana ve babasıdır.

Aksoy Hukuk Bürosu, miras hukukuyla ilgili aşağıdaki iş ve davalarda hukuki yardımda bulunmaktadır:

  • Mirasın paylaştırılması
  • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu)
  • Veraset ilamı
  • Mirasın reddi
  • Mirastan mal kaçırma
  • Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescili
  • Tasarrufun iptali
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
  • Vasiyet
[:]